Home » Știri » Model de sesizare sau plângere la poliție. Cum trebuie să arate și ce trebuie să scrii în ea

Model de sesizare sau plângere la poliție. Cum trebuie să arate și ce trebuie să scrii în ea

Ileana Mladinoiu / 20.08.2021, 10:27
Model de sesizare sau plângere la poliție. Cum trebuie să arate și ce trebuie să scrii în ea

Infracțiunile de orice tip sunt potrivit legii comportamente sancționate cu o pedeapsă. Termenul „infracțiune” acoperă fapte foarte diferite: mergând de la o contravenție, care reprezintă o abatere de la lege cu grad redus de pericol social (cum ar fi trecerea interzisă de pietoni),  îngrădirea libertății unei persoane, viol, până la crimă.

Ce este o sesizare sau plângere la poliție

În caz că sunteți victima unei infracţiuni, aţi asistat sau ați aflat de săvârşirea unei fapte antisociale, aveți datoria să vă adresaţi de îndată celei mai apropiate unităţi de poliţie.

Poliția ne informează că întotdeauna cineva este pregătit să se ocupe de problema dumneavoastră și că timpul cât informaţiile utile îi sunt cel mai bun sprijin în lupta contra infracţionalităţii.

Pe baza legislaţiei în vigoare, poliţia poate fi sesizată prin plângere sau denunţ. Se mai poate întâmpla să se sesizează din oficiu atunci când află pe orice altă cale că s-a săvârşit o infracţiune.

Plângerea reprezintă un mod de sesizare a organelor de urmărire penală, constând în încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat printr-o infracţiune.

Poliția Română
Poliția Română

Ce trebuie să scrii în ea

De pe site-ul politiaromana.ro, aflăm că plângerea trebuie să conţină: numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă.

Plângerea se poate face personal sau prin mandatar (mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne ataşată plângerii). Se poate face plângere și oral, dar conținutul acesteia trebuie consemnat într-un proces verbal de către persoana care o primește.

Există și posibilitatea ca unul dintre soți să facă plângere împotriva celuilalt, un copil major împotriva părinților, o personă lipsită de capacitatea de exercițiu prin reprezentant legal.

Ca să fie luată în considerare, orice fel de sesizare/plângere trebuie să cuprindă obligatoriu anumite elemente, așa cum sunt prevăzute în Codul de procedură penală, la articolele 289-290.

Care sunt elementele unei sesizări sau plângeri

Numele și prenumele;

Datele de identificare (adresă, CNP);

Indicarea făptuitorului, dacă este cunoscut;

Descrierea faptei care formează obiectul plângerii;

Indicarea mijloacelor de probă este foarte importantă, ca sesizarea să fie eficientă, cum ar fi indicarea unor martori cu nume și adresă, fotografii obiecte doveditoare, înregistrări etc.

Data și semnătura petiționarului

Model de sesizare/plângere/denunț

Domnule Procuror Şef Direcție (Domnule Procuror Şef),

Subsemnatul(a) ………………., domiciliat(ă) în (localitatea) ……., strada ………., nr. …….., bl. ………., sc. ………, et. ……., ap. ……., județ (sector) ….., cod poștal ….., titular al cărții de identitate seria ……, nr. ……., CNP ……,

în temeiul art. 289 (respectiv, art. 290) din Codul procedură penală, formulez prezenta(ul)

PLÂNGERE (DENUNȚ)

împotriva numitului(ei) …………………….. domiciliat(ă) în (localitatea) ………., strada …….., nr. ……….., bl. ……., sc. ………, et. ……, ap. …….., județ (sector) ……., cod poștal …….., titular al cărții de identitate seria ……., nr. ……., CNP ………, pentru faptul că ……(se descriu faptele).

Dovada săvârșirii infracțiunilor o fac cu următoarele mijloace de probă:……………………………………

 

Data                                                                      Semnătura

Ce se întâmpă după depunerea plângerii

După ce ați făcut plângere, dosarul va fi transmis de către organele de poliție către parchet unde va primi un număr unic.

Puteți afla care este stadiul urmăririi penale dacă faceți o cerere expresă în acest sens și indicați o adresă pe teritoriul României sau o adresă de poștă electronică (e-mail) sau mesagerie electronică la care informațiile să vă fie comunicate.

Dacă procurorul va decide să trimită cazul la instanță, aveți dreptul de a consulta dosarul la sediul instanței, în timpul fazei de judecată. De asemenea, veți fi citat la judecată.